SKIEROWANIE I UMIESZCZENIE OSOBY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ


Przedmiot sprawy
     Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
     Obowiązani do wnoszenia opłat w domu pomocy społecznej są w kolejności:
  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Wymagane dokumenty
     - wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w dps, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
     - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
     - opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
     - decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo-emerytalnego, ustalającego wysokość renty lub emerytury,
     - wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,
     - zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
     - zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu - zgoda na potrącenie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
     - w przypadku umieszczenia osób ubezwłasnowolnionych
         * postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
         * postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
         * postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów
     Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Sposób rozpatrzenia sprawy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
     Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

CENTRUM POMOCY RODZINIE
     Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownik PCPR zapoznaje się z dokumentacją sprawy. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawiona dokumentacja pozwala rozstrzygnąć sprawę i wydaje decyzję w sprawie skierowania/umieszczenia/odmowy skierowania do domu pomocy społecznej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa Prawna
     - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
     - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1837)
     - Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
     - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
     - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)


Wizytacja zespołu inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie


     Dnia 2 listopada 2010 r. przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej w Suszu wizytację, jej celem była ocena standardu usług świadczonych przez DPS, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
     Jednocześnie Starosta Powiatu Iławskiego wniósł o zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Suszu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - na 90 miejsc.

Zezwolenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Suszu


     Statut Domu Pomocy Społecznej w Suszu